Son Dakika

İLAN YOZGAT DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yazı Boyutu

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazın satış ihalesi, 2286 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte Yozgat Defterdarlığı Hizmet Binasının 2 nci katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü Müdür odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. 

3-İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 

4-Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur. 

5-Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez 

6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7-4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00, (Beşbin) TL. dışındakiler için 1.000,00,-(Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin ¼’ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir

8-Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. 

9-Satışı yapılan taşınmaz malların satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. 

10- İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. 

İLAN OLUNUR 
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR 
Sıra No     İl /İlçe                       Mahalle/ Köy        Ada      Parsel      Yüzölçümü(m²)      Hazine Hissesi      Cinsi        Tahmi Edilen Bedel(TL)         Geçici Teminat (TL)        İmar Durumu          Fiili Durumu                         İhalenin
                                                                                                                                                                                                                               tarihi        saati         usulü
     1     Yozgat/ Merkez             Sarımbey Köyü   131            24          22.628,26 m²                 tam                arsa               67.885.00,-TL.                         20.365,50,- TL.        İmar Planı Dışı           boş    14.09.2017  16.10  Açık Teklif Usulü

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
Dosya No:            Bulunduğu Yer:             Plakası:              Model i:              Markası ve Tipi:             Cinsi:             Tahmini Bedeli          Geçici Teminatı:(TL)           İhale Tarihi:          İhale Saati:            Açıklama 
43-1169             Bozok Üniversitesi         66.HF.306              2001                      İVECO                     Otobüs             10.000,00,-                    2.500,00,-                     14.09.2017              10.00
43-933                 Şahin Otoparkı            66.DU.210             1981                    Fiat 480 lik                 Traktör                 3.125,00,-                      800,00,-                      14.09.2017             10.10
43-821                Sürmeli Otopark           66.GYH.88            1989               Tofaş- Fiyat Doğan          Otomobil                 775,00,-                      200,00,-                      14.09.2017             10.20
43-840                Sürmeli Otoparkı          66.DC.394             1984                  Opel Record                Otomobil                  500,00,-                     125,00,-                      14.09.2017              10.30
43-867                 Şahin Otoparkı            06.AL.7665            1989               Tofaş- Fiyat Kartal          Otomobil               2.000,00,-                      500,00,-                     14.09.2017              10.40
43-866               Sürmeli Otoparkı           40.DL.623              1987                Renault Brodway           Otomobil              1.000,00,-                      250,00,-                      14.09.2017              10.50
43-1012               Şahin Otoparkı               tescilsiz               2006                        Mondial                 Motorsiklet                225,00,-                       60,00,-                      14.09.2017              11.00
43-913                Şahin Otoparkı            06.AS.5656             2005                     Asya BCN                Motorsiklet                 175,00,-                      45,00,-                      14.09.2017              11.10
43-1220          Yozgat Lisesi Müd.          66.DC.044              1991                         Ford                      Minibüs                   1.350,00,-                     350,00,-                     14.09.2017              11.20
43-1073      Coşkunlar Din. Tesisleri       66.DZ.831              1989                   Toyota Hilux               Kamyonet                5.400,00,-                  1.350,00,-                     14.09.2017              11.30
43-1111        Halk Sağlık Müd.                66.AN.003              1992                    Renault Toros            Otomobil                 5.750,00,-                  1.450,00,-                      14.09.2017              11.40
43-1103        Halk Sağlık Müd.                66.AF.006              1991                  Tofaş- Fiyat Kartal       Otomobil                  3.900,00,-                     980,00,-                      14.09.2017             13.40
43-1107        Halk Sağlık Müd.                66.AS.259             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                     14.09.2017             13.50
43-1102        Halk Sağlık Müd.                66.AS.261             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                     14.09.2017             14.00
43-1108        Halk Sağlık Müd.                66.AS.257             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                     14.09.2017             14.10
43-1106        Halk Sağlık Müd.                66.AS.279             1995           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                     14.09.2017             14.20
43-1113        Halk Sağlık Müd.                66.AS.254             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                   7.000,00,-                   1.750,00,-                      14.09.2017            14.30
43-1105        Halk Sağlık Müd.                66.AS.264             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                      14.09.2017            14.40
43-1109        Halk Sağlık Müd.                66.AS.273             1995           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                      14.09.2017            14.50
43-1110        Halk Sağlık Müd.                66.AS.256             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                   6.500,00,-                   1.650,00,-                      14.09.2017             15.00
43-1112        Halk Sağlık Müd.                66.AS.285             1995           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                    1.450,00,-                     14.09.2017             15.10
43-1104        Halk Sağlık Müd.                66.AS.287             1995           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                    2.750,00,-                     14.09.2017             15.20
43-1158     İl Kültür Turizm Müd.            66.GAP.36             2000             Renault 19 Europa            Otomobil                   6.750,00,-                   1.700,00,-                       14.09.2017             15.30
43-1135     Çevre ve Şehircilik Müd.       66.DA.198             1993            Tofaş- Fiyat Doğan            Otomobil                  5.500,00,-                     1.400,00,-                      14.09.2017              15.40
43-1253   Sorgun Malmüd. Otoparkı     66.DP.344               1996              Ford Transit                     Minibüs                   9.000,00,-                       2.250,00,-                      14.09.2017             15.50
43- 1254 Sorgun Malmüd. Otoparkı     66. LK.155               1983             Tofaş- Fiat  Kartal            Otomobil                 1.000,00,-                        250,00,-                        14.09.2017               16.00

AÇIKLAMA  :

1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, 2886 sayılı devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ve Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır. 

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 a) Geçici teminat (Tevekküldeki Türk parası, Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı devlet İhale Kanunu'na göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 

b) Tebligat için Türkiye'den adres göstermeleri, 

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kişiliği temsile tam yetkili olduklarını noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 

3-İhalelere ait şartname ve elden mesai saatleri dahilinde Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü 1 No lu serviste görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. 

4-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

5-Satışı yapılacak taşıtların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır. 

6-İhalede artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. 

8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.yozgatdefterdarlığı.gov.tr. Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Telefon :0354 212 30 00 (Santral) - 114 (Dahili) 

İLAN OLUNUR 

          İ 052


İlan No: 52 | Bu ilan 06 Eylül 2017 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.