Son Dakika

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu

Yozgat Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü OrtaöÄŸretim ÖÄŸrencilerinin Taşınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ä°haleye iliÅŸkin ayrıntılı bilgiler aÅŸağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2017/412936

1-Ä°darenin

a) Adresi :Asagi Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası :3542806643 - 3542806669

c) Elektronik Posta Adresi :yozgatmem@meb.gov.tr

ç) Ä°hale dokümanının görülebileceÄŸi internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-Ä°hale konusu hizmetin

a) NiteliÄŸi, türü ve miktarı :16 hat üzerinden 16 araç ile taşıma yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari ÅŸartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Ä°haleye konu taşıma iÅŸinin yapılacağı hatlar, ihale dosyasında yer alan "Taşıma hatları" adlı dosyada belirtilmiÅŸtir. 

c) Süresi :Ä°ÅŸe baÅŸlama tarihi 16.10.2017, iÅŸin bitiÅŸ tarihi 08.06.2018

3- Ä°halenin

a) Yapılacağı yer :Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü BaÅŸöÄŸretmen Toplantı Salonu Hükümet Konağı Ek Binası AÅŸağı Nohutlu Mahallesi DoÄŸuÅŸ Sokak YOZGAT 

b) Tarihi ve saati :12.09.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gösteren Ä°mza Beyannamesi veya Ä°mza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiÅŸiliÄŸinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiÅŸiliÄŸin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 Ä°hale konusu iÅŸin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kiÅŸi tarafından iÅŸ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiÅŸiliÄŸin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müÅŸavir ya da serbest muhasebeci mali müÅŸavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiÄŸi tarihten geriye doÄŸru son bir yıldır kesintisiz olarak bu ÅŸartın korunduÄŸunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Ä°ÅŸ deneyimini gösteren belgeler:

Son beÅŸ yıl içinde bedel içeren bir sözleÅŸme kapsamında kabul iÅŸlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iÅŸ veya benzer iÅŸlere iliÅŸkin iÅŸ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iÅŸ olarak kabul edilecek iÅŸler:

4.4.1.

Bu ihalede,  benzer iÅŸ olarak,  kamu kurum ve kuruluÅŸlarında veya özel sektörde,  öÄŸrenci veya personel taşımacılığı ihale konusu iÅŸ veya benzer iÅŸ kapsamında deÄŸerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ä°hale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. Ä°hale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ä°hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü Ä°nÅŸaat ve Emlak Bürosu Ä°hale Birimi Hükümet Konağı Ek Binası AÅŸağı Nohutlu Mahallesi DoÄŸuÅŸ Sokak YOZGAT adresinden satın alınabilir.

Ä°hale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 125 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 150 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Yozgat Defterdarlığı Muhasebe MüdürlüÄŸü yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliÅŸkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiÅŸiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceÄŸi adresin de belirtildiÄŸi ihale dokümanı talep baÅŸvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beÅŸ gün önce göndermek zorundadır. Ä°hale dokümanı iki iÅŸ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ä°hale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaÅŸmamasından veya geç ulaÅŸmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir ÅŸekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiÄŸi tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. Ä°haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü Ä°nÅŸaat ve Emlak Bürosu Ä°hale Birimi Hükümet Konağı Ek Binası AÅŸağı Nohutlu Mahallesi DoÄŸuÅŸ Sokak YOZGAT adresine elden teslim edilebileceÄŸi gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Ä°stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ä°hale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iÅŸ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleÅŸme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.DiÄŸer hususlar:

Ä°hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

        Ä° 051


İlan No: 51 | Bu ilan 21 Ağustos 2017 Pazartesi tarihinde eklenmiştir.