Son Dakika

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu

Elektrik Enerjisi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ä°haleye iliÅŸkin ayrıntılı bilgiler aÅŸağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası :2017/387664

1-Ä°darenin

a) Adresi : Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:9 PK: 66200 MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası : 3542175070 - 3542175523

c) Elektronik Posta Adresi:

ç) Ä°hale dokümanının görülebileceÄŸi internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) NiteliÄŸi, türü ve miktarı :

MüdürlüÄŸümüze baÄŸlı saÄŸlık kuruluÅŸlarında kullanılmak üzere 455.000 kwh Elektrik Enerjisi Alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari ÅŸartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Teknik Åžartnamenin ekinde belirtilen elektrik enerjisi alımı yapılacak tüketim noktaları, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar bu yerlere (12 aylık) elektrik enerjisi alımı yapılacaktır.

c) Teslim tarihleri : SözleÅŸme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM'a kayıt iÅŸlerini yapacak ve 01.01.2018 saat 00:00'da iÅŸe baÅŸlayacak, 31.12.2018 saat 23:59'da sona erecektir.

3- Ä°halenin

a) Yapılacağı yer : Halk SaÄŸlığı MüdürlüÄŸü EÄŸitim ve Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati : 24.08.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ä°haleye katılma ÅŸartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. Ä°hale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereÄŸince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Ä°steklilerin EPDK'nın yürürlükteki '' Elektrik Piyasası Lisans YönetmeliÄŸi'' hükümlerine göre düzenlenmiÅŸ '' Elektrik Toptan Satış Lisansı'' veya Otoprodüktör Lisansı'' veya ''Otoprodüktör Grubu Lisansı'' veya ''Perakende Satış Lisansı'' ndan birinin aslı veya noter onaylı sureti veya Ä°daremizce aslı görülmüÅŸtür onayı taşıyan suretini teklif zarfı ile beraber sunması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiÅŸiliÄŸin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiÅŸiliÄŸin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 Ä°hale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Ä°stekliler EPDK’dan aldıkları Lisansları ihale iÅŸlem dosyasına koyacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Ä°haleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Ä°hale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ä°hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk SaÄŸlığı MüdürlüÄŸü satın alma birimi adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ä°haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halk SaÄŸlığı MüdürlüÄŸü EÄŸitim ve Toplantı salonu adresine elden teslim edilebileceÄŸi gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Ä°stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ä°hale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleÅŸme imzalanacaktır.

Bu ihalede, iÅŸin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. DiÄŸer hususlar:

Ä°hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

        Ä° 050


İlan No: 50 | Bu ilan 09 Ağustos 2017 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.