Son Dakika

YOZGAT EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI (İLÇELER DAHİL) POLİS LOJMANLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPIM İŞİ YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yazı Boyutu

Yozgat Emniyet MüdürlüÄŸüne BaÄŸlı (Ä°lçeler dahil)Polis Lojmanları DoÄŸalgaz DönüÅŸümü Yapım Ä°ÅŸi yapım iÅŸi 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ä°haleye iliÅŸkin ayrıntılı bilgiler aÅŸağıda yer almaktadır.

Ä°hale Kayıt Numarası     : 2017/391095

1-Ä°darenin

a) Adresi   : ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI 14 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası     : 3542121048 - 3542121257

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) Ä°hale dokümanının görülebileceÄŸi internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) NiteliÄŸi, türü ve miktarı    : Yozgat Emniyet MüdürlüÄŸüne BaÄŸlı (Ä°lçeler dahil)Polis Lojmanları DoÄŸalgaz DönüÅŸümü Yapım Ä°ÅŸi Yapılacaktır. Ä°ÅŸin Süresi 40 Takvim Günüdür. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari ÅŸartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer     : Em niyet MüdürlüÄŸüne BaÄŸlı Eskipazar 31 daireli ve BoÄŸazlıyan 10 Daireli Lojmanlar

c) Ä°ÅŸe baÅŸlama tarihi     : SözleÅŸmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak iÅŸe baÅŸlanacaktır.

ç) Ä°ÅŸin süresi     : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.

3- Ä°halenin

a) Yapılacağı yer    : AÅŸağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat Ä°l Özel Ä°daresi Ä°hale Odası No:14 66100/YOZGAT

b) Tarihi ve saati     : 16.08.2017 - 10:00

4. Ä°haleye katılabilme ÅŸartları ve istenilen belgeler ile yeterlik deÄŸerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ä°haleye katılma ÅŸartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gösteren Ä°mza Beyannamesi veya Ä°mza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiÅŸiliÄŸin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiÅŸiliÄŸin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5Ä°hale konusu iÅŸte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak iÅŸin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kiÅŸi tarafından iÅŸ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiÅŸiliÄŸin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müÅŸavir ya da serbest muhasebeci mali müÅŸavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiÄŸi tarihten geriye doÄŸru son bir yıldır kesintisiz olarak bu ÅŸartın korunduÄŸunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Ä°ÅŸ deneyim belgeleri:

Son on beÅŸ yıl içinde bedel içeren bir sözleÅŸme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iÅŸ veya benzer iÅŸlere iliÅŸkin iÅŸ deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iÅŸ olarak kabul edilecek iÅŸler ve benzer iÅŸlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iÅŸ olarak kabul edilecek iÅŸler:

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen; (C) Sıhhi Tesisat Ve Mekanik Tesisat İşleri IV. Grup: Gaz Tesisatı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer iÅŸe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Fakültelerin Makine MühendisliÄŸi bölümünden mezun olanların diplomaları ihale konusu iÅŸ veya benzer iÅŸe denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Ä°haleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Ä°hale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ä°hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AÅŸağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat Ä°l Özel Ä°daresi Ä°hale Odası No:14 66100/YOZGAT adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ä°haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AÅŸağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat Ä°l Özel Ä°daresi Ä°hale Odası No:14 66100/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceÄŸi gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Ä°stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ä°hale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleÅŸme imzalanacaktır. Bu ihalede, iÅŸin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.DiÄŸer hususlar:

Ä°halede Uygulanacak Sınır DeÄŸer Katsayısı (N) : 1 Ä°hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

        Ä° 049


İlan No: 49 | Bu ilan 08 Ağustos 2017 Salı tarihinde eklenmiştir.